Gesällbrev

Allmänt

För att få göra gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och godkänt av granskningsnämnden. Gesällprovet är ett yrkesprov som ska visa ifall den sökande har goda kunskaper inom smidesyrket och kan utföra ett brett urval av de i yrket förekommande arbetsuppgifterna. För att erhålla gesällbrev ska gesällprovet vara godkänt av branschens granskningsnämnd.

Provanvisningar

Provet består av tre delar:

  • Ett standardprov där flera olika varmsmidestekniker ska genomföras med god kvalité.
  • En fri del där den sökande ska påvisa fördjupade kunskaper efter eget förslag.
  • En presentation av den fria delen där den sökande redovisar sitt arbete och svarar på frågor.

Provet ska sammanlagt ta 2-4 veckor, se dokumenten under "Information" bilaga 1 och 2.

Handledare

En handledare ska alltid finnas som går i god för att den sökande kan arbeta med en godtagbar hantverksnivå och genomföra uppgifter inom varmsmidesyrket inom en acceptabel tid. Med ”godtagbar och acceptabel” avses här en nivå som kan anses vara professionell nog för kommersiellt varmsmidesarbete, det förväntas alltså inte vara perfekt eller på samma nivå som en mästare. Handledaren fungerar som rådgivare innan och under provet, men får ej delta aktivt i arbetet med provet. Handledare ska vara, eller under lång tid ha varit, aktiv inom branschen.

Förkunskapskrav

Gesällprov kan avläggas efter ca 4200 timmars dokumenterad erfarenhet inom yrket eller motsvarande, av branschen, validerade kunskaper. Prov kan även avläggas under sista terminen av en treårig utbildning.

Avgift

Avgiften för att få ett gesällprov bedömt är 3500 kr. Betalningen ska vara inkommen till Konstsmidesföreningen för att provet ska bedömas.

Bankgiro: 328-1607
Märk betalningen med "Gesällprov" samt namn.

För mer information, läs igenom och studera dokument nedanför

Mästarbrev

Förkrav

Den sökande ska inneha Gesällbrev i yrket enligt de bestämmelser som i samverkan med branschen fastställts av Sveriges Hantverksråd.

Den sökande ska vara verksam i yrket och utöver grundutbildning ha dokumenterat arbete/utbildning minst 10 000 timmar, motsvarande ca 6 år i yrket eller inneha likvärdiga av branschen validerade kunskaper.

Den sökande skall med godkänt resultat ha genomgått av Sveriges Hantverksråd godkänd Mästarutbildning eller inneha motsvarande av branschen validerade kunskaper. Mästarutbildningen innehåller utbildning i företagande och ledarskap med bäring på yrket.

För att erhålla Mästarbrev får den sökande inte vara olämplig att inneha Mästarbrev med hänsyn till Mästarbrevens anseende (SFS 1995: 1256). Prövning görs av Sveriges Hantverksråd efter inlämnad ansökan

Dokument & Länkar

Mästarutbildningen: Länk
Direkt länk till Ansökan: Länk

Processen

Det finns två sätt att förtjäna ett mästarbrev: 
Den ena vägen är liksom tidigare att göra gesällprov, få gesällbrev och därefter arbeta professionellt inom yrket i sex år eller mer. Efter sex års arbete lämnas en portfolio in och granskas av SKsf och Mästarkursen vid Leksands folkhögskola genomförs. Om allt blir godkänt uppgraderas gesällbrevet till ett mästarbrev efter erlagd betalning.

Den andra vägen att nå mästarbrev kan endast utnyttjas av den som har minst 10 års professionellt arbete inom branschen bakom sig. Denna erfarna smed måste också genomgå Mästarkursen och lämna in en portfolio enligt anvisningarna. Men istället för att göra ett helt gesällprov räcker det att genomföra gesällprovets standardiserade del för att direkt gå vidare till Mästarkursen vid Leksands folkhögskola.

I flödesschemat ovan ser man hur de två olika principerna fungerar. Med "portfolio, mästarnivå" avses en portfolio som visar att smeden har arbetat aktivt med smide under minst tio års tid. Portfolion innehåller lämpligtvis bilder, beskrivning av yrkeslivet, företags- eller anställningsbevis, förteckning över eventuella utställningar och liknande.
För bestämmelser gällande gesällportfolion, se Bestämmelser för gesällbrev, Bilaga 2.

Granskningsnämnden

För mer information och gesäll- och mästarbrev, kontakta granskningsnämndens ordförande Gustav Thane.

OBS, gäller ej gesällprov i rustningsmakeri. Se nedan.

GESÄLLPROV I RUSTNINGSMAKERI

Gesällprov i rustningsmakeri administreras av Albert Collins.
Frågor kring provet samt anmälan kan göras direkt i formuläret.